پرسشنامه رایگان بررسی خودمختاری یا استقلال عمل تیم

پرسشنامه رایگان بررسی خودمختاری یا استقلال عمل تیم

به منظور سنجش و ارزیابی خودمختاری یا استقلال عمل تیم می توان از پرسشنامه ۸ گویه ای که فراهم شده است، استفاده کرد.