پرسشنامه خودکارآمدی کارکنان – پیمپاکورن و پترسون (۲۰۱۰)

پرسشنامه خودکارآمدی کارکنان – پیمپاکورن و پترسون (۲۰۱۰)

خود کارآمدی کارکنان: در طول دو دهه گذشته، خود کارآمدی به عنوان یک عامل مهم که به توضیح و پیشبینی تغییرات در عملکرد شغلی کارکنان کمک می کند، ظهور کرده است. خود کارآمدی به عنوان یک جزء اصلی در نظریه یادگیری اجتماعی باندورا (۱۹۷۷) به باور و اعتقادات فرد به توانایی خود در بسیج منابع اشاره دارد به طوری که به طرز موفقیت آمیزی وظیفه خاصی را در کاری که به او سپرده شده است، انجام دهد.

به منظور سنجش و ارزیابی خودکارآمدی کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر پیمپاکورن و پترسون (۲۰۱۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.