پرسشنامه خویشتن داری جنسی پسران – اسلامیان (۱۳۹۳)

پرسشنامه خویشتن داری جنسی پسران – اسلامیان (۱۳۹۳)

خویشتن داری جنسی به تعویق انداختن ارضای میل جنسی تا ازدواج است که با پاک دامنی قبل از ازدواج رابطه دارد. خویشتن داری توانایی کنترل غرایز طبیعی مانند رفتار جنسی در افراد را گویند وغالبا۰ با دینداری و پاکدامنی قبل از ازدواج رابطه دارد. از طرف دیگر عدم خویشتن داری به عنوان یک بیماری اجتماعی وسیع قابل مطالعه و بررسی است. خویشتن داری با دینداری رابطه دارد و پاکدامنی قبل از ازدواج را مشخص می کند. خویشتن داری غالبا به عنوان یک عمل پسندیده از خودکنترلی میل جنسی می باشد. خویشتن داری یعنی به تعویق انداختن ارضای میل جنسی تا زمان ازدواج. این رویکرد از سویی مبتنی بر واقعیت های فرهنگی است و بر جنبه های مثبت انسان مختار و مسئول تأکید میکند و باور دارد که در یک جامعه سالم مردم با امید داشتن به آینده برانگیخته می شوند و می توانند لذت های آنی را فدای مصلحت های آتی کنند و از سوی دیگر به روانشناسی تحولی یعنی گذار طبیعی انسان از کودکی به بزرگ سالی توجه دارد.

به منظور سنجش و ارزیابی خویشتن داری جنسی پسران می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر اسلامیان (۱۳۹۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.