پرسشنامه درجازدگی تفکر PTQ – اهرینگ و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه درجازدگی تفکر PTQ – اهرینگ و همکاران (۲۰۱۱)

افکار تکرار شونده منفی: سبک تفکری است درباره مشکلات فعلی، گذشته و آینده یا تجارب منفی (گذشته یا مورد انتظار) شخص که تکراری و ناخوانده بوده و رهایی از آن مشکل می باشد و همچنین شخص آن را امری را بیاثر تلقی می کند که فضای ذهن را اشغال می کند.

به منظور سنجش و ارزیابی افکار تکرار شونده منفی (درجازدگی تفکر) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه و زیرمقیاس ویژگیهای اصلی تفکر ارجاعی، ناکارآمدی ادراک شده و تسخیر ظرفیت روانی می‌باشد که از پژوهش معتبر اهرینگ و همکاران (۲۰۱۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.