پرسشنامه دلایل توجه به برچسبهای مواد غذایی از دیدگاه مصرف کنندگان – میرقطبی و همکاران (۱۳۹۵)

پرسشنامه دلایل توجه به برچسبهای مواد غذایی از دیدگاه مصرف کنندگان – میرقطبی و همکاران (۱۳۹۵)

به منظور بررسی دلایل توجه به برچسبهای مواد غذایی از دیدگاه مصرف کنندگان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر میرقطبی و همکاران (۱۳۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.