آزمون راهبردهای عملکرد – توماس و همکاران (۱۹۹۹)

آزمون راهبردهای عملکرد – توماس و همکاران (۱۹۹۹)

به منظور سنجش و ارزیابی مهارت­ها و راهبردهای روانشناختی (راهبردهای عملکرد) در دو موقعیت تمرین و رقابت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶۴ گزینه و هشت خرده مقیاس (ابعاد خرده مقیاس رقابت (خود گفتاری، کنترل هیجانی، خودکاری، هدف گزینی، تصویر سازی، فعال سازی، افکار منفی و آرام سازی) و ابعاد خرده مقیاس تمرین (هدف گزینی، کنترل هیجانی، خودکاری، آرام سازی، خودگفتاری، تصویر سازی، کنترل توجه و فعال سازی)) بوده که هفت تای آنها بین هر دو شرایط تمرین و رقابت یکسان است و شامل: ۱) فعالسازی، ۲) خودکاری، ۳) کنترل هیجانی، ۴) هدفگزینی، ۵) تصویرسازی، ۶) آرامسازی و ۷) خودگفتاری می‌باشد که از پژوهش معتبر توماس و همکاران (۱۹۹۹) استخراج شده‌اند. توماس و همکاران به این نکته پی بردند که خرده مقیاس کنترل توجهی که در زمینه تمرین اندازه گیری میشد، مناسب زمینه رقابت نبوده و به-جای آن از افکار منفی استفاده کردند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.