پرسشنامه رضایتمندی مشتری – ماکسهام و نتمایر (۲۰۰۲)

پرسشنامه رضایتمندی مشتری – ماکسهام و نتمایر (۲۰۰۲)

رضایتمندی: رضایت مصرف کننده عبارت است از یک واکنش احساسی فردی به ارزیابی از کل مجموعه درک شده در خصوص تعامل با فرایند خرید در حین خرید و بعد از مصرف و استفاده از یک کالا یا خدمت. رضایت مصرف کننده به عنوان نگرش کلی در ارتباط با یک کالا یا خدمت پس از اکتساب و بکارگیری تعریف می شود.

به منظور سنجش و ارزیابی رضایتمندی مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر ماکسهام و نتمایر (۲۰۰۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.