پرسشنامه رضایت دانش آموزان از برنامه های درسی – کشاورزاده (۱۳۹۵)

پرسشنامه رضایت دانش آموزان از برنامه های درسی – کشاورزاده (۱۳۹۵)

به منظور بررسی میزان رضایت دانش آموزان از برنامه های درسی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کشاورزاده (۱۳۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.