پرسشنامه رضایت مشتریان – کساری و آتولکار (۲۰۱۶)

پرسشنامه رضایت مشتریان – کساری و آتولکار (۲۰۱۶)

رضایت مشتریان: رضایت مشتری یک نتیجه است که از مقایسه پیش از خرید مشتری از عملکرد مورد انتظار با عملکرد واقعی ادراک شده و هزینه پرداخت شده به دست می آید.

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت مشتریان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کساری و آتولکار (۲۰۱۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.