پرسشنامه رفتارهای کار مخرب – اسپکتور و همکاران (۲۰۰۶)

پرسشنامه رفتارهای کار مخرب – اسپکتور و همکاران (۲۰۰۶)

رفتارهای کاری مخرب: به رفتارهایی اشاره دارد که تعمداً و از روی میل به سازمان و افراد در محیط کار مانند همکاران، سرپرستان و مشتریان ضربه وارد می کند. رفتارهای کاری مخرب شامل پرخاشگری، رفتار خصمانه و زشت نسبت به همکاران، تخریب تجهیزات سازمان، انجام هدفمند کار به صورت نادرست، دزدی و تلاش برای بازداری همکاران از کار هست.

به منظور سنجش و ارزیابی رفتارهای کار مخرب می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه و ابعاد خرابکاری، اجتناب، کجروی تولید، دزدی و سوء استفاده می‌باشد که از پژوهش معتبر اسپکتور و همکاران (۲۰۰۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.