پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی – آواد و آگتی (۲۰۱۱)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی – آواد و آگتی (۲۰۱۱)

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، تحولی در حوزه رفتار سازمانی محسوب می شود. زیرا مفهوم مذکور باعث ارتقاء سطح مسئولیت سازمان ها در قبال نوآوری، انعطاف، بهره وری، بقا و موقعیت سازمانی هرچه بیشتر شده است. رفتارشهروندی سازمانی به عنوان منبع اجتماعی تعاملات رفتاری بر دریافت پاداش های اجتماعی مبتنی شده است. بنابراین زمانی که کارکنان احساس کنند، دریافت ارزش مندی از سازمان دارند طبعاً سطح رفتارشهروندی سازمانی خود را نیز افزایش خواهند داد.

واژه رفتار شهروندی سازمانی اولین بار در سال ۱۹۸۳ توسط ارگان و همکارش مطرح شد. مبنای این مطرح شدن به مفاهیمی از قبیل تمایل به همکاری و نیز تمایز بین عملکرد قابل ا عتماد نقش و رفتارهای نوآورانه و خودجوش می گردد. یکی از تعاریف اولیه که مورد قبول بسیاری از محققان قرار گرفته است، توسط ارگان (۱۹۸۸) مطرح شده است. “رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهای اختیاری کارکنان است که جزء وظایف رسمی آنها نیست و مستقیماً توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود، ولی میزان اثر بخشی کلی سازمان را افزایش می دهد. یون (۲۰۰۹) نیز رفتار شهروندی سازمانی را عملکردی معرفی کرد که محیط روانی و اجتماعی را که عملکرد شغلی در آن بوقوع می پیوندد، پشتیبانی می کند.

به منظور سنجش و ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر آواد و آگتی (۲۰۱۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.