پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی ادراک شده نسبت به محیط زیست – بورال و پیل (۲۰۱۲)

پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی ادراک شده نسبت به محیط زیست – بورال و پیل (۲۰۱۲)

رفتار شهروند سازمانی: رفتاری است که به طور مستقیم پاداش به دنبال ندارد و یا از طریق ساختاردهی سازمان مورد قدردانی قرار نمی گیرد. از تحقیقات برنزی و همکاران (۲۰۰۴)، چنین استنباط می شود که رفتار شهروندی سازمانی می تواند به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدف زیست محیطی انگاشته شود. با نشان دادن رفتارهای خودانگیز، کارکنان می توانند نقش مهمی را در توسعه نوآوری های زیست محیطی در محیط کار ایفا کنند.

به منظور سنجش و ارزیابی رفتار شهروند سازمانی ادراک شده نسبت به محیط زیست می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بورال و پیل (۲۰۱۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.