پرسشنامه روحیه مشارکت جویی – فرم خلاصه – بلوردی و بلوردی (۱۳۹۱)

پرسشنامه روحیه مشارکت جویی – فرم خلاصه – بلوردی و بلوردی (۱۳۹۱)

روحیه مشارکت ‏جویی فرایندی است حاکی از درگیری ذهنی و عاطفی یک فرد در یک وضعیت گروهی که به واسطه اندیشه و تأمل (انصاری، ۱۳۷۵)، به اقدام مشارکتی ترغیب می‏شود. سطح عام روحیه مشارکت با توجه به تعریف عام آن، عبارت است از “متقاعد به درگیر شدن همگان در مشارکت”، یعنی احساس نیاز آحاد جامعه به مشارکت و اهمیت و اولویت یافتن تلاش‏های جمعی به منظور پاسخگویی به نیازهای عام جامعه است. معنای خاص روحیه مشارکتی، متقاعد و درگیرشدن به مشارکت کنشگران در فعالیت‏ها و برنامه‎های درون سازمانی است.

به منظور ارزیابی میزان روحیه مشارکت جویی دانشجویان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بلوردی و بلوردی (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.