پرسشنامه ریسک درک شده خرید – لائورنت و کاپفرر (۱۹۸۴)

پرسشنامه ریسک درک شده خرید – لائورنت و کاپفرر (۱۹۸۴)

ریسک درک شده خرید: به صورت خلاصه بیانگر اهمیت ادراک شده در رابطه با پیامدهای منفی و نامطلوب یک تجربه خرید می باشد. در واقع می توان گفت ریسک به احتمال ادراک شده از وقوع یک رویداد نامطلوب اشاره دارد.

به منظور سنجش و ارزیابی ریسک درک شده خرید می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر لائورنت و کاپفرر (۱۹۸۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.