پرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات – فراهانی و همکاران (۱۳۹۱)

پرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات – فراهانی و همکاران (۱۳۹۱)

زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات: مطابق ارزیابی های انجام گرفته، آمادگی کشورها جهت دستیابی به قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیرات مثبت آن تا حد زیادی به شرایط محیطی، فنی، انسانی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی جوامع وابسته می باشد. بنابراین می توان گفت، وجود زمینه های فردی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی می تواند روند توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی را در نواحی روستایی تسهیل بخشد. فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه ای از سخت افزار، نرم افزار و فکر می باشد که گردش و بهره برداری از اطلاعات را امکان پذیر می سازد. مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات از تعامل سه بخش رایانه، اطلاعات و ارتباطات مخابراتی حاصل می شود. فناوری اطلاعات و ارتباطات، بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تأثیر آن بر جوامع بشری به گونه ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است، جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقش محوری و تعیین کننده است .

به منظور ارزیابی زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۷ گویه و چهار بعد فردی، اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی می‌باشد که از پژوهش معتبر فراهانی و همکاران (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.