پرسشنامه سبک زندگی مبتنی بر خودکارآمدی وزن (WEL) – کلارک و همکاران (۱۹۹۱)

پرسشنامه سبک زندگی مبتنی بر خودکارآمدی وزن (WEL) – کلارک و همکاران (۱۹۹۱)

به منظور سنجش و ارزیابی سبک زندگی مبتنی بر خودکارآمدی وزن می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و ابعاد فشار اجتماعی، دسترسی به مواد غذایی، هیجان های مثبت، هیجان های منفی و ناراحتی های جسمی می‌باشد که از پژوهش معتبر کلارک و همکاران (۱۹۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۸ مورد تأیید قرار گرفته است.