پرسشنامه سبک های دلبستگی – بارتولومیو و هوروتیز (۱۹۹۱)

پرسشنامه سبک های دلبستگی – بارتولومیو و هوروتیز (۱۹۹۱)

دلبستگی، پیوند هیجانی پایدار بین دو فرد است، به طوری که یکی از دو طرف کوشش می‏کند نزدیکی یا مجاورت با موضوع دلبستگی را حفظ کرده و به گونه ای عمل نماید تا مطمئن شود که ادامه می‏یابد (بارتولومیو و هوروتیز ،۱۹۹۱). از نظر بارتولومیو و هوروتیز (۱۹۹۱) ۴ نوع سبک دلبستگی ایمن، ترسان، اشتغال و انفصالی وجود دارد.

به منظور بررسی سبک های دلبستگی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۴ گویه و ابعاد دلبستگی ایمن، دلبستگی ترسان، دلبستگی اشتغال و دلبستگی انفصالی می‌باشد که از پژوهش معتبر بارتولومیو و هوروتیز (۱۹۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.