پرسشنامه سرسختی ذهنی (MTQ48) – پیتر کلاف و همکاران (۱۹۸۲)

پرسشنامه سرسختی ذهنی (MTQ48) – پیتر کلاف و همکاران (۱۹۸۲)

سرسختی ذهنی منعکس کننده توانمندی در استفاده از انرژی به شکلی مثبت در طول بحرانها و تسلّط بر رفتارهای مثبت در موقعیتهای پرچالش، شاق و پردردسر است.

به منظور سنجش و ارزیابی سرسختی ذهنی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۸ گویه و شش خرده مقیاس چالش، تعهد، کنترل هیجانی، کنترل زندگی، اعتماد به توانایی ها و اعتماد بین فردی می‌باشد که از پژوهش معتبر پیتر کلاف و همکاران (۱۹۸۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.