پرسشنامه رایگان تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سطح تولید

پرسشنامه رایگان تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سطح تولید

به منظور بررسی و ارزیابی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سطح تولید از منظر هزینه، کیفیت و انعطاف پذیری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و ابعاد هزینه، کیفیت، انعطاف پذیری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‌باشد.