پرسشنامه سنجش رفتار اطلاعاتی – بیگدلی و همکاران (۱۳۹۴)

پرسشنامه سنجش رفتار اطلاعاتی – بیگدلی و همکاران (۱۳۹۴)

رفتار اطلاعاتی به‌عنوان یک فعالیت روزمره و حیاتی برای همۀ انسان‌ها، به توانایی برای یافتن، گردآوری، سازماندهی و استفاده از اطلاعات اطلاق می‌شود. رفتار اطلاعاتی را هستۀ ظرفیت انسانی می‌دانند که ساختاری برای یادگیری و کنترل محیط پیرامون انسان فراهم می‌کند. برخی محققین انگیزۀ انسان برای کنترل محیط خویش را عاملی مهم در شکل‌گیری رفتار اطلاعاتی انسان به‌عنوان یک الزام برای حیات بشر می‌دانند. از آنجا که انسان جزئی اساسی در تعامل بازیابی اطلاعات است، فرایند طراحی، توسعه و ارزیابی نظام‌های بازیابی اطلاعات نیز مستلزم آگاهی از نیازهای بشر و رفتارهای وی برای دستیابی به اطلاعات است.

به منظور سنجش سنجش رفتار اطلاعاتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹۴ گویه و شش جنبه رفتار اطلاعاتی از جمله نیاز اطلاعاتی، رفتار اطلاع یابی، رفتار اطلاع جویی، مواجهه با اطلاعات، اجتناب از اطلاعات و استفاده از اطلاعات می‌باشد که از پژوهش معتبر بیگدلی و همکاران (۱۳۹۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.