پرسشنامه سنجش صبر برای نوجوانان – حسین ثابت (۱۳۸۷)

پرسشنامه سنجش صبر برای نوجوانان – حسین ثابت (۱۳۸۷)

به منظور سنجش صبر برای نوجوانان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۸ سوال و ۳ مولفه صبر بر سختی، صبر بر طاعت و صبر بر گناه می‌باشد که از پژوهش معتبر حسین ثابت (۱۳۸۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.