شاخص ارزیابی وضعیت سلامت عمومی دهان (GOHAI) – اتکینسون و دولان (۱۹۹۰)

شاخص ارزیابی وضعیت سلامت عمومی دهان (GOHAI) – اتکینسون و دولان (۱۹۹۰)

کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان: برای بررسی نیازهای درک شده بیماران در زمینه سلامت دهان و دندان، ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان OHRQL در راستای تکمیل معاینات بالینی تکامل یافته است. OHRQL به بررسی اشخاص از سلامت دهانشان و سمپتوم های خاصی که دراین رابطه تجربه کرده اند برمی گردد و در این میان جنبه های فرهنگی، تجربیات قبلی از سلامت و بیماری و نیز صحت روحی-روانی و اجتماعی تاثیر گذار می باشد.

به منظور بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت عمومی دهان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ گویه و سه حیطه جسمانی، اجتماعی و روحی روانی و حیطه درد و ناراحتی می‌باشد که از پژوهش معتبر اتکینسون و دولان (۱۹۹۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.