شاخص فشار کاری ناسا NASA TLX – هارت و استیولند (۱۹۸۸)

شاخص فشار کاری ناسا NASA TLX – هارت و استیولند (۱۹۸۸)

شاخص تحمل یا فشار کاری ناسا (NASA TLX) یک ابزار ارزیابی چندبعدی در قالب پرسشنامه است که هدف آن ارزیابی و سنجش حجم و فشار ادراکی به منظور ارزیابی یک کار یا فعالیت خاص، یک سیستم، کارایی و اثربخشی یک تیم، یا سایر جنبه‌های دیگر عملکرد در نظر گرفته شده است. کل فشار کاری یک فعالیت به شش زیر مقیاس فشار ذهنی، فشار فیزیکی، فشار زمانی، کارایی (بازدهی)، تلاش و سرخوردگی (ناکامی) تقسیم می شود. برای هر یک از این خرده مقیاس‌های شش گانه توضیحاتی داده می شود که این موضوع می‌بایست قبل از امتیازدهی توسط کاربر خوانده شود. در بخش دوم TLX، این خرده مقیاس‌ها به افراد اجازه می دهد با مقایسه دو دویی آن‌ها و بر اساس اهمیت درک خود یک وزن فردی و شخصی ایجاد نماید. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهشی در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.