پرسشنامه عملکرد استراتژیک – توماس و همکاران (۱۹۹۹) – ۶۴ سوالی

پرسشنامه عملکرد استراتژیک – توماس و همکاران (۱۹۹۹) – ۶۴ سوالی

به منظور سنجش عملکرد استراتژیک ورزشکاران می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶۴ گویه و دو خرده مقیاس رقابت (خود گفتاری، کنترل هیجانی، خودکاری، هدف گزینی، تصویر سازی، فعال سازی، افکار منفی و آرام سازی) و تمرین (هدف گزینی، کنترل هیجانی، خودکاری، آرام سازی، خودگفتاری، تصویر سازی، کنترل توجه و فعال سازی) می‌باشد که از پژوهش معتبر توماس و همکاران (۱۹۹۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.