پرسشنامه عملکرد وظیفه – باباکاس و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه عملکرد وظیفه – باباکاس و همکاران (۲۰۰۹)

به منظور سنجش عملکرد وظیفه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر باباکاس و همکاران (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.