پرسشنامه عوامل انگیزشی تقلب – فعلی و رسولی آذر (۱۳۹۳)

پرسشنامه عوامل انگیزشی تقلب – فعلی و رسولی آذر (۱۳۹۳)

برای سنجش عوامل انگیزشی تقلب در میان دانشجویان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر فعلی و رسولی آذر (۱۳۹۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.