پرسشنامه رایگان عوامل رفتاری تاثیر گذار بر اجرای اثربخش مدیریت زنجیره تامین سبز

پرسشنامه رایگان عوامل رفتاری تاثیر گذار بر اجرای اثربخش مدیریت زنجیره تامین سبز

به منظور بررسی عوامل رفتاری تاثیر گذار بر اجرای اثربخش مدیریت زنجیره تامین سبز می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵۲ سوال و ابعاد تعهد و حمایت مدیریت ارشد، برنامه ریزی استراتژیک، آموزش سبز، فرهنگ سبز، مدیریت ارزیابی عملکرد، ارتباطات سازمانی، توانمندسازی کارکنان، مدیریت مقاومت در برابر تغییر، احترام و اعتماد متقابل، انگیزه سبز، کار تیمی، نوآوری سبز و تحریم اقتصادی می‌باشد.