پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین – کرمی (۱۳۸۹)

پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین – کرمی (۱۳۸۹)

به منظور ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال و ابعاد فن‌آوری مبتنی بر کامپیوتر، انعطاف پذیری، روابط با تامین کنندگان، بکارگیری تکنولوژی‌های جدید، روابط مشارکتی (استراتژی)، حساسیت به بازار و مشتری، پاسخ گویی به تقاضا و چابکی زنجیره تامین می‌باشد که از پژوهش معتبر کرمی (۱۳۸۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.