پرسشنامه رایگان عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف

پرسشنامه رایگان عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف

به منظور بررسی عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۷ سوال و ابعاد سودآوری، توانایی رقابت، رشد بازار، قابل دسترسی بودن، استفاده از فن آوری، اندازه بازار، بازارهای بالقوه، توان شرکت در تولید محصول، سهم از بازار، پیش بینی نسبت سود به حجم سرمایه گذاری و تاثیر گذاری فروش محصول در فروش سایر محصولات می‌باشد.