پرسشنامه غنای کار – خانواده (WFES-10) – رشید و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه غنای کار – خانواده (WFES-10) – رشید و همکاران (۲۰۱۱)

به منظور سنجش غنای کار – خانواده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه و دو خرده مقیاس غنای خانواده-کار و غنای کار- خانواده می‌باشد که از پژوهش معتبر رشید و همکاران (۲۰۱۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.