فرم کوتاه مقیاس استرس درک شده – ۴ گویه ای

فرم کوتاه مقیاس استرس درک شده – ۴ گویه ای

به منظور سنجش و ارزیابی تنش و استرس درک شده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه و ابعاد عامل منفی و عامل مثبت می‌باشد که از پژوهش معتبر کوهن (۱۹۸۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.