پرسشنامه فرهنگ سازمانی – گلاسر و همکاران (۱۹۸۷)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی – گلاسر و همکاران (۱۹۸۷)

فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه ای از باورها و ارزشهای مشترک تعریف میشود که بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان تاثیر می گذارد و می تواند نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی ترین زمینه های تدییر و تحول در سازمان است. نظر به اینکه برنامه های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می کند، از این رو هدف این برنامه ها، تدییر و تحول فرهنگ سازمان؛ به عنوان زیربنای بستر تحول، است. بسیاری از دانشمندان مدیریت، فرهنگ سازمانی را سیستمی از برداشت مشتر تلقی میکنند که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین موضوع موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود. این سیستم دارای برداشتهای مشتر از هفت ویژگی برخوردار می باشد که در مجموع عصاره فرهنگ سازمانی را تشکیل می دهد. این ویژگیها عبارتاند از: نوآوری و خطرپذیری، توجه به جزیات، توجه به دستاوردها، توجه به اعضای سازمان، توجه به گروه، ترقی طلبی و پایداری.

به منظور سنجش و ارزیابی فرهنگ سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۱ گویه و ۶ بعد کار تیمی و تعارضات، جو سازمانی و اخلاقیات، جریان اطلاعات، مشارکت، نظارت و جلسات می‌باشد که از پژوهش معتبر گلاسر و همکاران (۱۹۸۷) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.