پرسشنامه فرهنگ مصرف کننده – بادگایان و ورما (۲۰۱۴)

پرسشنامه فرهنگ مصرف کننده – بادگایان و ورما (۲۰۱۴)

فرهنگ: همانطور که توسط (هافستد و همکاران، ۲۰۰۵) تعریف شده است برنامه نویسی روانی جمعی ذهن انسان است که یک گروه از مردم را از گروه دیگری متمایز می کند. این برنامه نویسی برالگوهای تفکر اثر می گذارد که که در مردم واسطه ای متصل به جنبه های مختلف زندگی بازتاب می یابد و در نهادهای جامعه متبلور می شود. نکته مهم اینست که، فرهنگ به عنوان یکی از تاثیرگذارترین عوامل بر رفتار مصرف کننده به رسمیت شناخته شده و اظهار شده که زمینه های فرهنگی مصرف کنندگان نه تنها نیازها و خواسته های آنها را شکل می دهد، بلکه بر رفتارها، نگرش ها و ترجیحات آنها تاثیر می گذارد.

به منظور سنجش و ارزیابی فرهنگ مصرف کننده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه و دو بعد جمع گرایی و فرد گرایی می‌باشد که از پژوهش معتبر بادگایان و ورما (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.