پرسشنامه فضیلت سازمانی – کامرون و همکاران (۲۰۰۴) – ۱۱ گویه ای

پرسشنامه فضیلت سازمانی – کامرون و همکاران (۲۰۰۴) – ۱۱ گویه ای

رودول (۲۰۱۱)، فضیلت سازمانی را وجود رهبری، ساختارها و برنامه های خوب سازمان یافته، احترام و روابط متقابل مدیر و کارکنان، رفتار مناسب با کارکنان، توجه به کارکنان، و عدالت، تعریف می کند. سیلورمن (۲۰۱۱ به نقل از همراهی، ۱۳۹۴)، فضیلت سازمانی را کمک به دیگران، استفاده از نیروی کار محلی و تامین کنندگان محلی می داند. ژیا و ویژنگ (۲۰۱۳)، فضیلت سازمانی را نفوذ فضایل در احساس، تفکر و عمل، دیدگاه خوشبینانه به چالش ها، فرهنگ بخشش خطاها و یادگیری می داند. ضماهنی و همکاران (۱۳۹۲)، فضیلت سازمانی را عدم نفوذ به مراجع قانون گذاری در جهت پیشبرد اهداف سازمانی، اختصاص بخشی از درآمد سازمان به نیازمندان در جهت توسعه می دانند. همچنین کامرون و همکاران (۲۰۰۴)، فضیلت سازمانی را وجود خوشبینی به معنی حس کردن هدف ژرف و عمیقی که واکنش ها را هدایت می کند، وجود شفقت، به این معنا که کارکنان به یکدیگر توجه دارند و ابراز همدردی در بین آنها شایع است، امانت داری، به معنی شایع و گسترده بودن راستی و درستی در سازمان، و بخشش، به معنای پذیرش اشتباهات، و عذرخواهی، تعریف می کند.

به منظور سنجش فضیلت سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۱ گویه و چهار بعد خوشبینی، شفقت، امانتداری و بخشش می‌باشد که از پژوهش معتبر کامرون و همکاران (۲۰۰۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.