پرسشنامه فعالیتهای ابزاری روزمره زندگی IADL – لاوتون و برودی (۱۹۶۹) – ۷ گویه ای

پرسشنامه فعالیتهای ابزاری روزمره زندگی IADL – لاوتون و برودی (۱۹۶۹) – ۷ گویه ای

به منظور بررسی فعالیتهای ابزاری روزمره زندگی سالمندان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر لاوتون و برودی (۱۹۶۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.