پرسشنامه فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی – سئو و پارک ( ۲۰۱۸)

پرسشنامه فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی – سئو و پارک ( ۲۰۱۸)

فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی: شکلی از بازاریابی اینترنتی است که پلتفرم های رسانه ای را به عنوان یک ابزار بازاریابی به کار می گیرد. هدف SMM ایجاد محتوای سازگاری است که کاربرها آن را با شبکه اجتماعی خود به اشتراک می گذارند تا به یک شرکت کمک کند نمایش برند خود را افزایش داده و به مشتری های بیشتری دست پیدا کند.

به منظور سنجش و ارزیابی فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۱ گویه و ابعاد سرگرمی، برهمکنش، رایج و بهروز بودن، سفارشی سازی، ریسک ادراک شده می‌باشد که از پژوهش معتبر سئو و پارک (۲۰۱۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.