پرسشنامه فناوری محیط زیستی شرکت – لارسون و خان (۲۰۱۱)

پرسشنامه فناوری محیط زیستی شرکت – لارسون و خان (۲۰۱۱)

فن آوری محیط زیست: فناوری محیط زیست شامل نوآوری هایی در زمینه های زیست محیطی می باشد.

به منظور سنجش و ارزیابی فناوری محیط زیستی شرکت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر لارسون و خان (۲۰۱۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.