پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری – کلانتری و طلوع (۱۳۸۹)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری – کلانتری و طلوع (۱۳۸۹)

به منظور سنجش و ارزیابی مدیریت ارتباط با مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کلانتری و طلوع (۱۳۸۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.