پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین سبز – چهرقانی (۱۳۹۶)

پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین سبز – چهرقانی (۱۳۹۶)

مدیریت زنجیره تأمین سبز: مدیریت زنجیره تأمین سبز، یکپارچه کننده مدیریت زنجیره تأمین با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و تأمین مواد اولیه، تولید و ساخت، فرآیندهای توزیع و انتقال، تحویل به مشتری و بلاخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهره وری مصرف انرژی و منابع همراه با بهبود عملکرد کل زنجیره تأمین است.

به منظور سنجش و ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین سبز می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و ابعاد همکاری با مشتریان، بهبود سرمایه گذاری، خرید سبز، طراحی سازگار با محیط زیست، لجستیک معکوس و مدیریت زیست محیطی داخلی می‌باشد که از پژوهش معتبر چهرقانی (۱۳۹۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.