پرسشنامه مدیریت مشارکتی در سازمان – احمدی (۱۳۹۱)

پرسشنامه مدیریت مشارکتی در سازمان – احمدی (۱۳۹۱)

به منظور ارزیابی میزان اعمال مدیریت مشارکتی در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه و دو بعد پاسخگویی و تصمیم گیری می‌باشد که از پژوهش معتبر احمدی (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.