پرسشنامه وضعیت مراقبت از خود کودکان عقب مانده ذهنی – مداح (۱۳۷۴)

پرسشنامه وضعیت مراقبت از خود کودکان عقب مانده ذهنی – مداح (۱۳۷۴)

به منظور ارزیابی وضعیت مراقبت از خود کودکان عقب مانده ذهنی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر مداح (۱۳۷۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.