پرسشنامه بررسی مشکلات کارکنان با سیاست های سازمان – دیباج (۱۳۸۸)

پرسشنامه بررسی مشکلات کارکنان با سیاست های سازمان – دیباج (۱۳۸۸)

به منظور شناسایی و اولویت بندی مشکلات کارکنان با سیاست های سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر دیباج (۱۳۸۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.