پرسشنامه مصرف اینترنت – آموروسو و هاسینجر (۲۰۰۹)

پرسشنامه مصرف اینترنت – آموروسو و هاسینجر (۲۰۰۹)

مصرف اینترنت به فعالیت هایی اشاره دارد که طی آن فرد به شکلی فعالانه، هدفمند و آزادانه از سایت ها و وبلاگ های اینترنتی جهت آگاهی پیدا کردن درباره موضوعی خاص استفاده میکند.

به منظور سنجش و ارزیابی مصرف اینترنت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه و دو بعد میزان و سهولت درک شده می‌باشد که از پژوهش معتبر آموروسو و هاسینجر (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.