پرسشنامه رایگان چند بعدی کمال گرایی تهران

پرسشنامه رایگان چند بعدی کمال گرایی تهران

در دهه‌های اخیر علاقه زیادی در بین نظریه‌پردازان و پژوهشگران برای بررسی سازه کمال گرایی به وجود آمده است. یکی از جامع‌ترین و پذیرفته‌ترین تعاریف از کمال‌گرایی توسط فراست و همکارانش ارائه شده است. آن‌ها کمال گرایی را به عنوان مجموعه‌ای از معیارهای بسیار بالا برای عملکرد که با خود ارزشیابی‌های منفی و انتقادی همراه است، تعریف کرده‌اند. هویت و فلت نیز معتقدند که کمال گرایی گرایش فرد به داشتن مجموعه‌ای از معیارهای بالا و افراطی و تمرکز بر شکست‌ها و نقص‌ها در عملکرد است. مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران یک آزمون ۳۰ سوالی است که سه بعد کمال گرایی خودمدار، کمال گرایی دیگر مدار و کمال گرایی جامعه مدار را در مقیاس ۵ درجه ای لیکرت (از نمره ۱ تا ۵) می سنجد. 

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.