نسخه تجدید نظر شده مقیاس ارزیابی تنیدگی SAM – پیکاک و وانگ (۱۹۹۰)

نسخه تجدید نظر شده مقیاس ارزیابی تنیدگی SAM – پیکاک و وانگ (۱۹۹۰)

به منظور اندازه گیری ارزیابی‌های شناختی در رویارویی با تجارب تنیدگی‌زا می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه و ابعاد تهدید، چالش و منابع می‌باشد که از پژوهش معتبر پیکاک و وانگ (۱۹۹۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.