مقیاس رایگان اضطراب کرونا ویروس (CDAS)

مقیاس رایگان اضطراب کرونا ویروس (CDAS)

به منظور سنجش اضطراب کرونا ویروس می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه و ابعاد علائم روانی و علائم جسمانی می‌باشد که از پژوهش معتبر علی پور و همکاران (۱۳۹۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.