مقیاس اعتماد زناشویی – رمپل و همکاران (۱۹۸۶)

مقیاس اعتماد زناشویی – رمپل و همکاران (۱۹۸۶)

به منظور ارزیابی اعتماد زناشویی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر رمپل و همکاران (۱۹۸۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.