مقیاس باورهای معرفت شناختی – اعتماد (۱۳۹۱)

مقیاس باورهای معرفت شناختی – اعتماد (۱۳۹۱)

باورهای معرفت شناسی عقیده افراد به ماهیت دانش و دانستن، چگونگی شکل گرفتن آن مربوط است. امروزه محققان تربیتی معتقدند باورهای معرفت شناسی، هم هدف مهم آموزش و هم پیش بینی کننده کلیدی پیشرفت فراگیران است.

به منظور سنجش باورهای معرفت شناختی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۳ گویه و ۲ بعد یادگیری سریع و توانایی ذاتی می‌باشد که از پژوهش معتبر اعتماد (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.