مقیاس ترجیح حروف الفبای نام (IPT)

مقیاس ترجیح حروف الفبای نام (IPT)

یکی از ابزارهایی که بیش از همه برای سنجش عزت نفس نا آشکار استفاده شده است مقیاس ترجیح حروف الفبای نام آی پی تی است که نام دیگر آن مقیاس تکلیف حروف الفبای نام است. آیپیتی اولین بار توسط نوتین (۱۹۸۵) ساخته شد و بعدها توسط محققان دیگری از جمله گرینوالد و بناجی (۱۹۹۵) و جونز، پلهام، میرنبرگ و هتس (۲۰۰۲) تکمیل شد. منطق مقیاس آیپیتی بر اساس اثرِ نام- حروف الفبا استوار شده است. بر اساس این اثر، افراد به طور ناهشیار حروف نام خود را بر حروفِ غیرِ نام خود ترجیح میدهند. عقیده زیربنایی در این زمینه بیان میکند که عقاید مثبت در مورد “خود” به اشیاء یا اهدافی که به خود مربوط است تعمیم پیدا میکند. روایی و پایایی این پرسشنامه درمطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تایید قرار گرفته است.