پرسشنامه تعارض زناشویی کانزاس (KMCS)

پرسشنامه تعارض زناشویی کانزاس (KMCS)

پدید آمدن اختلاف و تعارض بین زن و شوهر امری غیر طبیعی نیست. به دلیل ماهیت کنش وری همسران در فضای زندگی مشترک، گاه پیش می آید که اختلاف دیدگاه بین زوجین روی دهد و یا اینکه نیازهای آن ها برآورده نشود. نتیجه چنین تعاملات منفی، ناخشنودی، ناامیدی و احساس خشم همسران نسبت به یکدیگر گزارش شده است.

به منظور سنجش تعارض زناشویی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر اگمان و همکاران (۱۹۸۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.